Czasowniki nieregularne to obowiązkowa pozycja dla osób pragnących poprawnie mówić w języku angielskim. Konieczność zapamiętania dziesiątek słów w trzech odmianach nie nastraja optymizmem ale grupując odpowiednio słowa można dużym stopniu ułatwić sobie to zadanie.

Na początek najłatwiejsza część. Wszystkie odmiany czasownika nieregularnego ją takie same.

beat bić
bet założyć się o coś
bid licytować
broadcast nadawać
browbeat onieśmielać
burst rozrywać
bust pękać
cast rzucać
cost kosztować
cut ciąć
fit pasować, mieścić się
forecast przewidzieć, prognozować
hit uderzyć
hurt zrobić krzywdę
input wprowadzić
insert wstawić
knit robić na drutach
let pozwolić
misread nie zrozumieć
outbid przelicytować
overcast zachmurzyć
preset nastawić
proofread czytać korektę
put położyć
quit wyjść
recast przerobić, przeliczyć
reset przestawiać, resetować
rid oczyścić, pozbyć się, uwalniać
set ustawić
shed tracić, gubić
shit wypróżniać się (wulg.)
shut zamknąć
slit rozpruć
spit pluć
split rozdzielić
spread rozproszyć
thrust dźgać, wciskać
wed wziąć ślub
wet moczyć
upset niepokoić, denerwować

Kolejna grupa to czasowniki nieregularne w których wymieniają się samogłoski i-a-u
Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:
formę teraźniejszą, formę przeszłą, imiesłów bierny oraz tłumaczenie słowa na język polski

begin began begun zacząć
drink drank drunk pić
ring rang rung dzwonić
shrink shrank shrunk kurczyć się
sing sang sung śpiewać
spring sprang sprung skakać
stink stank stunk dosłownie: śmierdzieć,
przenośnie: robić coś wyjątkowo źle
swim swam swum pływać

W poniższych czasownikach nieregularnych wymieniają się samogłoski i-u-u

cling clung clung lgnąć
dig dug dug kopać
fling flung flung rzucać
shrink shrunk shrunk kurczyć się
sling slung slung podwiesić
spin spun spun kręcić, wirować
spring sprung sprung skakać
stick stuck stuck przylepić
sting stung stung żądlić
stink stunk stunk

dosłownie: śmierdzieć,
przenośnie: robić coś wyjątkowo źle

string strung strung nizać, wiązać
swing swung swung kiwać się
wring wrung wrung wyżąć

W grupie następnej następuje wymiana ee lub ea na e-e

bleed bled bled krwawić
breed bred bred hodować
creep crept crept czołgać się, skradać się
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
interbreed interbred interbred krzyżować
keep kept kept trzymać, zachować
kneel knelt knelt klękać
lead led led poprowadzić
meet met met spotkać
mislead misled misled zmylić
oversleep overslept overslept przespać coś
plead pled pled błagać
read read read czytać
sleep slept slept spać
speed sped sped pędzić
sweep swept swept zamiatać
weep wept wept płakać

Czasowniki nieregularne z wymianą samogłosek i-a-a

shit shat shat wypróżniać się (wulg.)
sit sat sat siedzieć
spit spat spat pluć

Grupa w której dodajemy -t lub zamieniamy -l na -t

burn burnt burnt spalić
deal dealt dealt zawrzeć umowę, mieć do czynienia z
dream dreamt dreamt marzyć, śnić
dwell dwelt dwelt mieszkać
lean leant leant opierać się
leap leapt leapt skoczyć
learn learnt learnt uczyć się
mean meant meant mieć na myśli, znaczyć
misspell misspelt misspelt błędnie coś napisać (pod względem ortograficznym)
smell smelt smelt wydzielać zapach, odczuwać zapach
spell spelt spelt zaczarować
spoil spoilt spoilt zepsuć

Ostatnia grupa czasowników z wymianą samogłoski oraz dodanym -n w trzeciej formie. Jest kilka dodatkowych wyjątków.

arise arose arisen narastać
awake awoke awoken budzić
bear bore born rodzić
bear bore borne nosić
beat beat beaten bić
befall befell befallen zdarzać się
bite bit bitten gryźć
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać
choose chose chosen wybrać
draw drew drawn ciągnąć
drive drove driven prowadzić (samochód)
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabronić
foresee foresaw foreseen przewidzieć
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczyć
forsake forsook forsaken opuszczać
freeze froze frozen zmrozić
get got gotten dostać
give gave given dać
grow grew grown rosnąć
hide hid hidden chować
interweave interwove interwoven przeplatać
know knew known wiedzieć
lie lay lain leżeć
mistake mistook mistaken pomylić się
outgrow outgrew outgrown wyrastać
overdraw overdrew overdrawn przejaskrawiać w opisie
overeat overate overeaten przejadać się
overlie overlay overlain przydusić
override overrode overridden stratować
oversee oversaw overseen doglądać
overtake overtook overtaken doganiać
overthrow overthrew overthrown przewracać, burzyć
partake partook partaken uczestniczyć
prove proved proven udowodnić
rewrite rewrote rewritten przepisać
ride rode ridden jeździć konno
rise rose risen wschodzić
see saw seen widzieć
sew sewed sewn szyć
shear sheared shorn strzyc
shake shook shaken wstrząsnąć
show showed shown pokazywać